MLA

Baptizm I Baptisty : Sotsiologicheskii Ocherk. Minsk: Izdatel'stvo "Nauka i tekhnika", 1969.

APA

(1969). Baptizm i baptisty : sotsiologicheskii ocherk. Minsk: Izdatel'stvo "Nauka i tekhnika".

Chicago

Baptizm i Baptisty :: Sotsiologicheskii Ocherk. Minsk: Izdatel'stvo "Nauka i tekhnika",, 1969.