HU OSA 400 Documents Relating to the MSZMP Budapest Reform Circle and the Reform Circle Movement (Az MSZMP Budapesti Reformkörének és a reformköri mozgalomnak dokumentumai)

Identity statement

Reference code
HU OSA 400
Title
Documents Relating to the MSZMP Budapest Reform Circle and the Reform Circle Movement
Date(s)
1989 - 2006
Description level
Fonds
Extent and medium (processed)
18 Archival boxes, 2.25 linear meters
1 Oversized box (40 cm), 0.4 linear meters

Context

Name of creator(s)
Novák, Zoltán
Archival history
The documents were used as the basis of a monograph by Zoltán Novák. The documents presented here were preserved by former members of the Budapest Reform Circle such as Judit Benkő, György Kerekes, György Szántó, János Vajda, Imre Szenes, Júlia Sík, Dr. Iván Somos, Ferenc Mózes, László Rekvényi, János Wilk, Eda Pál and Zoltán Novák. The documents that they saved were handed over to Zoltán Novak, who further expanded the collection and wrote his work on the basis of it. The former members of the Organizing Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party instructed Zoltán Novák to pass the above-mentioned documents on to the Open Society Archives and to take the necessary steps for their donation in the name and with the authority of the Organizing Committee of the Budapest Reform Circle.

Content and structure

Scope and Content (Abstract)
The Budapest Reform Circle was established by young intellectuals - members and party officials from the KISZ (Communist Youth Association) – at the beginning of 1989, originally with a reform-communist orientation. During the spring, after accepting its platform, the Circle grew more radical as well as becoming an opposition faction against the Hungarian Socialist Workers' Party’s Reform Communist Center, which was headed by Grosz. One of the main objectives of the Circle was to create a pro-reform wing within the Hungarian Socialist Workers' Party and, with its help, to become the majority within the Party. They rejected proposals for a 5-6 year transition period which would have ensured the Party's hold on power. Instead, they wanted free elections and a multiparty, parliamentary democracy. In order to ensure a peaceful transition they urged for negotiations with the opposition. They also wanted fair meetings where they would agree on a temporary constitution that would later be replaced by a Constitution accepted by a Constituent National Assembly. During the summer of 1989 the Platform did not adhere to the principle of democratic socialism. Instead they believed in seeking a solution to the crisis in the country with the option of social market capitalism based on private property and parliamentary democracy. In the new situation that emerged right after the Congress of the Hungarian Socialist Workers' Party in October, the objectives previously defined by the Reform Circle became part of the new political process, and as a result the Reform Circle lost their original importance and stopped working.

The Budapest Reform Circle was one of the most significant communities of the reform movement. This collection of papers documents the most important strand of the activities of the Budapest Reform Circle. These are the following papers:

1. Confrontation of the Hungarian Socialist Workers' Party’s leadership headed by Grosz.

2. A discussion between the various platforms within the party.

3. Arguments between the four members of the leadership of the Hungarian Socialist Workers' Party - both confrontation and cooperation with the Government.

4. Discussions within the Budapest Reform Circle as well as discussions with the various trends from within the reform movement, in addition to relations with opposition parties and organizations.
Appraisal, destruction and scheduling information
No materials were destroyed, accruals are accepted.
Accruals

Not expected

Conditions of access and use

Conditions governing access
No special restriction applies.
Conditions governing reproduction
A gyűjtemény kutatási és oktatási okból történő, nem kereskedelmi célú másolása engedélyezett.
Languages
Hungarian
Physical characteristics and technical requirements
Good physical condition

Allied materials

Publication note
Novák Zoltán Az MSZMP Budapesti Reformköre Politika, államigazgatás/Magyar belpolitika (rendszerváltás, MSZMP, Magyar Szocialista Párt), Budapest, 2002 http://mek.oszk.hu/01900/01961/

Notes

Note
Most of the records are copies, only few are originals.

Description control

Archivist's note
When the documents received by OSA were processed the Fond, which was originally named “Budapest Reform Circle", included about 273 article titles and 319 document titles. During processing the number of documents was already rising and new materials are expected to further expand the existing collection at OSA.

Azonosítási Adatcsoport

Jelzet
HU OSA 400
Cím
Az MSZMP Budapesti Reformkörének és a reformköri mozgalomnak dokumentumai
Idő(kör)
1989 - 2006
Leírás szintje
Fonds
Terjedelem, adathordozók (feldolgozott)
18 levéltári doboz, 2.25 folyóméter
1 levéltári doboz túlméretes, 0.4 folyóméter

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Az iratképző(k) neve
Novák, Zoltán
A megőrzés története
A dokumentumok a Novák Zoltán által e témakörben írott monográfia alapjául szolgáltak. Az itt közreadott iratokat a Budapesti Reformkör volt tagjai, mindenekelőtt Benkő Judit, Kerekes György, Szántó György, Vajda János, Szenes Imre, Sík Júlia, dr. Somos Iván, Mózes Ferenc, Rekvényi László, Wilk János, Pál Eda, Novák Zoltán őrizték meg. A náluk lévő anyagokat átadták Novák Zoltánnak, aki - folytatva és kiegészítve a források gyűjtését - e dokumentumok alapján írta meg művét. Az MSZMP Budapesti Reformköre szervezőbizottságának volt tagjai Novák Zoltánt bízták meg, hogy a fentiek módján hozzákerült anyagokat a Nyílt Társadalom Archívumnak adja át, és az átadással kapcsolatos lépéseket az MSZMP Budapesti Reformköre szervezőbizottsága nevében, annak felhatalmazása alapján tegye meg.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozó adatcsoport

Tárgy és tartalom (Összefoglalás)
A Budapesti Reformkört fiatal értelmiségiek - KISZ- és pártfunkcionáriusok - hozták létre 1989 elején, eredetileg reformkommunista orientációval. A tavasz folyamán platformjának elfogadásával a Kör radikalizálódott és az MSZMP vezetésének Grósz-féle reformkommunista centrumával szembehelyezkedő ellenzéki frakcióvá vált. A Kör egyik fő célja az MSZMP-n belüli reformszárny létrehozása volt, melynek segítségével a párton belül többséggé kívántak válni. Elutasították az 5-6 éves átmenetre vonatkozó, a hatalmat mindenáron megtartani akaró törekvéseket, és szabad választásokat, többpártrendszerű parlamentáris demokráciát akartak. A békés átmenet érdekében szorgalmazták az ellenzékkel való gyors, korrekt tárgyalásokat, ezeken egy ideiglenes, átmeneti alkotmány elfogadását, melyet majd az Alkotmányozó Nemzetgyűlés által létrehozott végleges Alkotmány válthat fel. 1989 nyarán a platform már nem kötelezte el magát a demokratikus szocializmus mellett; az ország súlyos helyzetéből való kiutat a magántulajdonon alapuló szociális piacgazdaságban és a parlamentáris demokráciában látták. Október elején az MSZMP/MSZP kongresszus utáni új helyzetben a korábbi reformköri célkitűzések is az új politikai folyamat részeivé váltak, így a reformkörök jelentőségüket vesztették és megszűntek.

A Budapesti Reformkör az országos reformköri mozgalom egyik meghatározó közössége volt. Az iratanyag a Budapesti Reformkör tevékenységének legfontosabb irányait dokumentálja:

1. Az MSZMP Grósz-féle vezetésével szembeni konfrontáció.

2. Az MSZMP-ben létrejött különböző platformokkal folytatott vita.

3. Az MSZMP négytagú elnökségével, a kormánnyal való ütközés és együttműködés.

4. A Budapesti Reformkörön belüli illetve a reformköri mozgalom irányzataival folytatott vita, továbbá kapcsolatuk az ellenzéki pártokkal és szervezetekkel.
Iratértékelés, selejtezés, tervezés
Nem történt megsemmisités, további iratok várhatók.
Jövőbeni gyarapodás

Nem várható

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet
A gyűjtemény korlátozások nélkül kutatható.
Reprodukciós korlátozások
A gyűjtemény kutatási és oktatási okból történő, nem kereskedelmi célú másolása engedélyezett.
Nyelv, írásrendszer
Hungarian
Fizikai jellemzők, technikai követelmények
Jó fizikai állapot

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Publication note
Novák Zoltán Az MSZMP Budapesti Reformköre Politika, államigazgatás/Magyar belpolitika (rendszerváltás, MSZMP, Magyar Szocialista Párt), Budapest, 2002 http://mek.oszk.hu/01900/01961/

Megjegyzések adatcsoport

Megjegyzések
Az iratok nagy része másolat, csekély hányada eredeti.

Ellenőrző adatcsoport

A feldolgozó megjegyzései
Az OSA által átvett anyagból a feldolgozás során "A Budapesti Reformkör iratai" elnevezésű fondba eredetileg 273 sajtócím valamint 319 dokumentumcím került. Ez már a feldolgozás során lényegesen bővült és várható további anyagok beérkezése is.